Telefooon  Contact met ons!    
           
    Griendencollege HOME       SCHOOL       ONDERWIJS       LEERLINGEN       OUDERS       GROEP 7/8    
           
           
   

DOCUMENTEN

     
    Je bent hier: Griendencollege | Ouders | Documenten      
         
   

Klachtenreglement

In dit klachtenreglement is te lezen hoe u dient te handelen als men een klacht heeft en op welke manier de school, respectievelijk het bevoegd gezag, daarmee dient om te gaan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dit echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is gebleken of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de in dit klachtenreglement aangegeven mogelijkheden om een klacht in te dienen bij het bevoegd gezag.
Klachtenreglement.pdf

Formulier vrij vragen

Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Kinderen hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind om school te moeten missen!
Formulier vrij vragen.pdf

Anti-pestbeleid

Als school vinden wij het erg belangrijk dat iedereen in ons gebouw zich veilig voelt. Het zien en kennen van elke leerling is daarom erg belangrijk. Elke leerling is in beeld, qua gedrag en emoties. We doen ons best een leerling zo goed mogelijk te kennen, zijn beperkingen maar zeker ook zijn mogelijkheden.Het goed kennen van elkaar bevordert de veiligheid in school. We begrijpen elkaar daardoor beter en willen de ander ook de ruimte geven om te zijn wie hij of zij is.Pesten is één van de dingen die er voor zorgen dat iemand zich niet veilig voelt. Als een leerling of collega zich niet veilig voelt dan heeft dat een groot effect op samenwerking en leer- en werkhouding. Om pesten op onze school zoveel mogelijk te voorkomen is dit anti-pestbeleid opgesteld.Het beleid beschrijft hoe te handelen in bepaalde situaties. Hierbij maken we onderscheid in het voorkomen, signaleren en bestrijden van het pestgedrag.
Anti-pestbeleid.pdf

Ziekteverzuimbeleid

De jeugdarts van Rivas, de consulent Leerplicht Voortijdig Schoolverlaten (LVS) van de Dienst Gezondheid & Jeugd en de scholen hebben allen een rol in het terugdringen van schoolziekteverzuim. De aanpak van het schoolziekteverzuim draagt bij aan het met succes kunnen volgen van onderwijs, gezond opgroeien en een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling en is daarmee geen vrijblijvende kwestie.
Ziekteverzuimbeleid.pdf

Protocol gescheiden ouders

Het Griendencollege vindt dat de zorg voor haar leerlingen voorop moet staan en dat het daarbij van groot belang is dat informatie zorgvuldig wordt uitgewisseld. In dit protocol wordt omschreven hoe wij hiermee omgaan indien ouders van onze leerlingen zijn gescheiden. Volgens artikel 23b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs heeft de school een informatieplicht naar beide ouders. Het gaat daarbij om informatie die een beeld geeft over hoe het kind op school functioneert, zoals schoolvorderingen en eventueel sociaalpedagogische ontwikkelingen.
Protocol gescheiden ouders.pdf

 

   
         
         
         
    School Onderwijs Leerlingen Ouders    
    •  Algemene informatie •  Onderwijsvisie •  Lesrooster •  Communicatie    
    •  Kwaliteitszorg •  Vmbo •  Vakantierooster •  Kosten    
    •  Vacatures •  Profielen •  Jaarplanning •  Betrokkenheid    
    •  Documenten •  Ondersteuning •  Leerlingenraad •  Documenten    
      •  LOB •  Documenten •  Inloggen ouders    
        •  Inloggen leerlingen      
         
    © 2010 - nu  |    0184 750 200  |  Mail   mail@griendencollege.nl  |  Disclaimer  |  Inloggen personeel