Telefooon  Contact met ons!    
           
    Griendencollege HOME       SCHOOL       ONDERWIJS       LEERLINGEN       OUDERS       GROEP 7/8    
           
           
   

BETROKKENHEID

     
    Je bent hier: Griendencollege | Ouders | Betrokkenheid      
         
   

Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en docenten meedenken, meepraten, adviseren en beslissen over de gang van zaken op onze school. Bijvoorbeeld als het gaat om huiswerkbeleid, veiligheid of schooltijden. De MR maakt zich sterk voor kwaliteit op school. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht. Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. Ouders hebben ook instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. In een aantal gevallen moeten het schoolbestuur en de directie advies vragen aan de MR over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. Het schoolbestuur moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

Notulen zijn op te vragen via de secretaris via rvandenbosch@griendencollege.nl.  


Ouderklankbordgroep

Wat is de ouderklankbordgroep ?
Als ouder wil je graag weten wat je zoon of dochter allemaal meemaakt op school. En wilt u bijdragen aan zijn of haar ontwikkeling? Meepraten over hoe een en ander op school is geregeld? Dit alles maakt deel uit van onderwerpen, die besproken worden. Bij Griendencollege ‘doen’ wij dat in de vorm van een zogenoemde Ouderklankbordgroep. De klankbordgroep spreekt vier keer per jaar met de schoolleiding van Griendencollege over hoe het er aan toe gaat op school.


De klankbordgroep bestaat uit een vaste groep betrokken ouders, die meedenken en meepraten over het beleid van de school. Zij vormen een brugfunctie tussen ouders en school als het gaat om het signaleren van problemen en meedenken over oplossingen.
Uiteraard kunnen ouders ook zelf onderwerpen aangeven waar zij met elkaar en de schoolleiding over willen spreken.


We willen voorkomen dat de klankbordgroep er alleen zit voor hun eigen problemen of met hun eigen suggesties.
We doen dan ook een dringend beroep op u om met alles waarvan u denkt dat het kan worden verbeterd met ons contact op te nemen. Maar ook voor zaken die volgens u naar wens verlopen is kunt u ons laten weten. Dit werkt voor alle medewerkers van de school motiverend. Ons is al gebleken dat de school open staat voor onze ideeën en dat de vergaderingen uitermate prettig verlopen.


Gestelde doelen van de ouderklankbordgroep zijn:


Vanuit oogpunt van de school
- verkrijgen van informatie over ‘wat er leeft bij de ouders’
- vergroten van de ouderbetrokkenheid bij de school
- betrekken van de ouders in het kwaliteitsbeleid


Vanuit de ouders
- verkrijgen van informatie over ontwikkelingen en plannen binnen de school
- informeren over problemen en aandragen van ideeën tot kwaliteitsverhoging
- meedenken over verbeteringen op school
- op de hoogte blijven van wat speelt binnen de school

 

   
         
         
         
    School Onderwijs Leerlingen Ouders    
    •  Algemene informatie •  Onderwijsvisie •  Lesrooster •  Communicatie    
    •  Kwaliteitszorg •  Vmbo •  Vakantierooster •  Kosten    
    •  Vacatures •  Profielen •  Jaarplanning •  Betrokkenheid    
    •  Documenten •  Ondersteuning •  Leerlingenraad •  Documenten    
      •  LOB •  Documenten •  Inloggen ouders    
        •  Inloggen leerlingen      
         
    © 2010 - nu  |    0184 750 200  |  Mail   mail@griendencollege.nl  |  Disclaimer  |  Inloggen personeel