2a40b2ba862ceaae8afcdfeee3b62625.jpg
6e4e2bdbc53683eaf99cc75d9878c85b.jpg
adc7330c090a73c1e6f0fafac7791bb2.jpg
4937a58fc8ae9875965fef6d28320661.jpg
d22f6888d196719889626eec3de52390.jpg
Vrij vragen

VRIJ VAN SCHOOL

Formulier vrij vragen HIER te downloaden.

Van http://www.leerplicht.net - Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Kinderen hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind om school te moeten missen!

Soms kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit betekent dat ouders hun kind niet hoeven in te schrijven op een school. Kinderen gaan dan ook niet school. Kijk voor meer informatie onderaan deze pagina.

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Jongeren hebben in een schooljaar voldoende vakantie. Om een dag eerder op vakantie te gaan, bijvoorbeeld om de files voor te zijn, staat het de school uiteraard vrij een van de vakantiedagen voor dit doel in te leveren. De medezeggenschapsraad van de school heeft een adviesbevoegdheid om de vakantiedata vast te stellen. In de medezeggenschaps-raad zijn de ouders (en in het voortgezet onderwijs ook de leerlingen) vertegenwoordigd.

VRIJ VOOR VAKANTIE ONDER SCHOOLTIJD

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan. Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt. De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen. Alleen de directeur mag toestemming geven, de leerplichtambtenaar niet.

VRIJ DOOR ZIEKTE

Een ziek kind kan niet naar school. Is uw kind ziek, waarschuw dan de school. De wetgever gaat uit van de goede trouw van de ziekmelding. Bestaat het vermoeden dat de ziekmelding niet klopt, dan kan de school de leerplichtambtenaar onderzoek laten uitvoeren. Deze informeert bij de ouders en/of de schoolarts naar de achtergrond van de ziekte.

VRIJ VOOR EEN RELIGIEUZE FEESTDAG

Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende. Als de leerling gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders – of de leerling zelf als hij niet meer bij zijn ouders woont – dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de school. Kijk hier voor de meest voorkomende feestdagen, en de data waarop ze worden gevierd. Voor deze religieuze feestdagen verleent de school na correcte melding in ieder geval verlof:

Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong, geen religieus feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond en binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden om na schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren

VRIJ VOOR BIJZONDERE TALENTEN

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Het kan zijn dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Wel is het mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur. Deze afspraken worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gemaakt. Incidentele verzoeken vallen buiten deze regeling.

VRIJ DOOR OVERMACHT

Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om eenmalige gezins- en familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de ouders en/of de jongere liggen. Als het gaat om een vrijstelling van ten hoogste tien dagen in een schooljaar (in een keer of bij elkaar opgeteld), dan is de directeur van de school bevoegd om een besluit te nemen over een dergelijk verzoek van de ouders.

Gaat het om meer dan tien dagen in een schooljaar (in een keer of bij elkaar opgeteld), dan is de leerplichtambtenaar bevoegd tot een besluit. De leerplichtambtenaar neemt pas een besluit als hij de directeur heeft gehoord.

Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van de jongere en zijn gezin. Extra verlof wordt gegeven als hiermee een onredelijke situatie wordt voorkomen!

Veel directeuren van scholen en leerplichtambtenaren hanteren de vuistregels die hieronder staan, om bij gewichtige omstandigheden wel of geen extra verlof te verlenen. Ouders kunnen aan de directeur en/of aan de leerplichtambtenaar vragen deze vuistregels te gebruiken, maar omdat het geen wettelijke regels zijn, zijn zij niet verplicht deze regels toe te passen. Het kunnen dus meer, maar ook minder verlofdagen zijn.

Extra vrij mogelijk door overmacht

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad*van het kind: maximaal twee dagen.
 • Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar van ouders en/of grootouders: één dag.
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad* van het kind: duur in overleg met directeur.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad* van het kind: duur in overleg met de directeur.
 • Verhuizing van gezin: één dag.

* Graden in verwantschap:
- 1e tot en met de 3e graad: ouders, broers en zussen, groot- en
overgrootouders, ooms en tantes en neven en nichten (kinderen van broers en zussen).
- 4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes en achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen).

 Geen extra vrij mogelijk

 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp (zie ook bijzondere talenten).
 • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het laagseizoen). Een uitzondering op deze regel staat bij 'Vakantie onder schooltijd'.
 • Voor vakantie eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte.
 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Het argument ‘mijn kind is nog jong’.
 • Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’.

VRIJ AANVRAGEN

Extra verlof kunt u aanvragen bij de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. Hij beoordeelt elke aanvraag individueel. Om tijd te creëren voor open overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen zijn. Is de vakantie al besproken en zijn de koffers bij wijze van spreken al gepakt, dan is er geen sprake meer van open overleg. Deze hoofdregel geldt niet voor verlof voor een religieuze feestdag of als de termijn van acht weken niet redelijk en/of realistisch is door een bijzondere omstandigheid.

De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur.

BEZWAAR EN BEROEP

Zowel de directeur als de leerplichtambtenaar is verplicht een besluit te nemen binnen een redelijke termijn. Moet hiervoor een extern advies worden ingewonnen, bijvoorbeeld van een arts, dan wordt dit schriftelijk gemeld. U hebt het recht om tegen dit besluit in beroep te gaan.

Formulier vrij vragen HIER te downloaden.