2a40b2ba862ceaae8afcdfeee3b62625.jpg
6e4e2bdbc53683eaf99cc75d9878c85b.jpg
adc7330c090a73c1e6f0fafac7791bb2.jpg
4937a58fc8ae9875965fef6d28320661.jpg
d22f6888d196719889626eec3de52390.jpg
Schoolreglement

SCHOOLREGLEMENT

 Algemene schoolregels

Waar veel mensen samen zijn, is het belangrijk met elkaar regels af te spreken en deze ook na te komen; dit geldt ook voor onze school.

De belangrijkste regel

Op het Griendencollege gaan wij op een open en respectvolle manier met elkaar om. Gezamenlijk werken wij aan een prettig en veilig schoolklimaat. Onze school is een plek waar leerlingen en medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen.

Aanwezigheid

Leerlingen zijn in principe elke dag voor school beschikbaar tussen 8.00 en 16.30 uur. Het volgen van de lessen, de lesgebonden activiteiten en het maken van opgelegde taken zijn verplicht. Leerlingen zijn op tijd in hun lokaal aanwezig. Als er nog geen leerkracht in het lokaal is, wacht je op de gang. Je mag onder schooltijd (ook in de pauzes en bij lesuitval) zonder toestemming de school/het schoolplein niet verlaten.

Procedure ziekte

Als je door ziekte of om een andere reden niet of niet op tijd op school kunt zijn, moet je ervoor zorgen dat dit nog dezelfde dag voor 9 uur telefonisch of schriftelijk d.m.v. het rapportageboekje (alleen eerste jaars) door je ouders/verzorgers aan de administratie wordt meegedeeld. Als je onder schooltijd ziek wordt en je wilt naar huis, vraag je toestemming bij een van de coördinatoren en meld je je daarna af bij de leerlingenbalie.

Je bent verplicht een proefwerk, dat je door ziekte of om een andere reden hebt gemist, zo spoedig mogelijk in te halen. Wanneer en waar moet je met de betreffende docent regelen.

Te laat

Indien een leerling onterecht te laat in de les komt, dient de leerling zich de volgende dag om 08.00 uur te melden bij de receptie.

Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen worden via de monitoren en de website in de school bekend gemaakt. Leerlingen houden zich op de hoogte van deze wijzigingen.

Gedrag in en om school

Tijdens de lessen is het rustig in de gangen en de aula van de school. Vanzelfsprekend hebben leerlingen hun boeken, schriften en andere schoolbenodigdheden bij zich in de les. Jassen worden niet gedragen in de school. Ook op het schoolterrein kunnen leerlingen en medewerkers zichzelf zijn en zich thuis voelen. Het is vanzelfsprekend dat ook daar andermans eigendom gerespecteerd wordt.

 Verwijdering

Als je door de docent de klas wordt uitgestuurd, moet je je onmiddellijk bij de receptie, mevr. Baxewanos, melden. Zij geeft je een eruit formulier. Dit formulier moet je daar invullen en vervolgens rustig aan het werk gaan. De laatste 5 minuten ga je naar de les terug. Je overhandigt het formulier aan de docent, spreekt af wat er vervolgens moet gebeuren en daarna levert de docent het ingevulde formulier in bij de receptie. De leerling verlaat nooit de school zonder toestemming. Indien er buitenschoolse opdrachten gedaan moeten worden meldt de leerling zich af en aan bij de receptie.

Je kunt voor een bepaalde tijd van school worden verwijderd als je je ernstig hebt misdragen. De lessen die je daardoor mist moet je daarna, soms in je vrije tijd, al dan niet dubbel inhalen. Bij spijbelen en meer dan 25 minuten te laat komen moeten de hierdoor gemiste lesuren dubbel worden ingehaald. Bovendien zal worden overgegaan tot het doen van aangifte bij de leerplichtambtenaar.

Eten/drinken/roken

Eten doe je alleen in de pauzes: in de overblijfruimte of buiten. Er mag niet gegeten worden tijdens de lessen, in de gang of op de trappen. Dit geldt ook voor kauwgom. Afval moet in de daarvoor bestemde bakken.

Roken is niet toegestaan, ook niet buiten op het schoolplein of bij buitenschoolse activiteiten of in de buurt van de school. Leerlingen gebruiken in en in de nabijheid van de school geen drugs of alcohol. Bij speciale gelegenheden kunnen, bij uitzondering, licht alcoholische drankjes verkocht worden aan leerlingen van 18 jaar en ouder. Op indrinken wordt gecontroleerd. Drankmisbruik wordt vanzelfsprekend niet getolereerd.

De fietsenstalling is er alleen om je fiets of bromfiets/scooter te stallen. Schuilen of hangen in de fietsenstalling is niet toegestaan.

Onmiddellijk na of voor schooltijden mag je op het schoolterrein verblijven en niet op de straat voor of nabij de school. Hinder en overlast voor buurtbewoners moet worden vermeden.

Veiligheid

Leerlingen mogen in pauzes en tussenuren niet zonder toestemming van het schoolterrein af.

Eigendom school, andere leerlingen

Leerlingen gaan op een zorgvuldige manier om met eigendommen van de school en van elkaar.

Wanneer je door je gedrag in school, op het schoolplein of tijdens buitenschoolse activiteiten schade veroorzaakt, kan de school niet aansprakelijk gesteld worden. Een eventuele schadevergoeding moet door de desbetreffende ouders/verzorgers betaald worden.

Veroorzaakte schade aan schoolgebouw, meubels en leermiddelen moet door je ouders/verzorgers worden vergoed. Om te voorkomen dat je ten onrechte de schuld krijgt, doe je er verstandig aan als je schade ontdekt, dit direct aan je docent te melden. Doelbewust aangebrachte schade aan het schoolgebouw kan leiden tot schorsing of verwijdering van school. Evenzo voor schade binnen of buiten de school toegebracht aan personen.

Apparatuur

In school mag je alleen in de pauzes afspeelapparatuur of je mobiele telefoon gebruiken. Zorg wel dat je aanspreekbaar blijft. Gebruik je ze in de les, dan is (tijdelijke) inbeslagname het gevolg. De docent geeft de telefoon bij de receptie in bewaring.

In sommige gevallen mag je met toestemming van de docent in een bepaalde les de apparatuur gebruiken.

Op het schoolterrein, dan wel elders tijdens lesactiviteiten en schooltijden mogen zonder toestemming van de directie geen foto’s dan wel video en/of geluidsopnamen worden gemaakt.

Kluisjes

Waardevolle spullen en geld moeten altijd in het persoonlijke kluisje worden opgeborgen. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid bij verlies en diefstal; ook niet als deze in bewaring zijn gegeven aan een docent. In bijzondere gevallen kunnen deze wel bij de administratie in bewaring worden gegeven. De leerling ontvangt dan een ontvangstbewijs dat bij teruggave moet worden overhandigd.

Boeken

Boeken moeten in een goede, stevige tas worden vervoerd, om schade aan de boeken te voorkomen.

Corvee

Na de pauzes en na schooltijd voeren kleine groepjes leerlingen verplicht bij toerbeurt corveewerkzaamheden uit in de kantine en op de pleinen.

Wapens

Het in bezit hebben, bewaren in het kluisje of dragen van een (zak)mes of andere wapens is niet toegestaan.

Hoofddeksels

Het dragen van hoofddeksels (petten, capuchons, mutsen) in school is niet toegestaan. Het dragen van een hoofddoek vormt hier een uitzondering op, mits deze altijd op school wordt gedragen.

Sancties

De school neemt bij overtreding van de schoolregels gepaste maatregelen. Het kan noodzakelijk zijn gedurende het schooljaar de schoolregels aan te passen. In de gevallen waarin deze SCHOOLREGELS niet voorzien, beslist de directie.

Gedragscode

 1. Respecteer elkaar

Niet pesten, geen ruzie maken, geen spullen van elkaar afpakken, houd je aan afspraken...

 2. Respecteer jezelf

Geen grof taalgebruik, geen lelijke woorden, geen gebruik van drugs, wapens...

 3. Respecteer de werksfeer

Netjes, actief en je beleefd gedragen, niet schreeuwen, rustig zijn in en buiten de lokalen…

 4. Respecteer je omgeving

Geen rommel maken in en om het gebouw, niets beschadigen of stukmaken…