2a40b2ba862ceaae8afcdfeee3b62625.jpg
6e4e2bdbc53683eaf99cc75d9878c85b.jpg
adc7330c090a73c1e6f0fafac7791bb2.jpg
4937a58fc8ae9875965fef6d28320661.jpg
d22f6888d196719889626eec3de52390.jpg
Beleid ziekteverzuim

Beleid ziekteverzuim

Samenwerking van Rivas, Dienst Gezondheid & Jeugd (Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten) en alle PO & VO scholen in de regio Drechtsteden

De jeugdarts van Rivas, de consulent Leerplicht Voortijdig Schoolverlaten (LVS) van de Dienst Gezondheid & Jeugd en de scholen hebben allen een rol in het terugdringen van schoolziekteverzuim. De aanpak van het schoolziekteverzuim draagt bij aan het met succes kunnen volgen van onderwijs, gezond opgroeien en een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling en is daarmee geen vrijblijvende kwestie.

Wanneer het ziekteverzuim van uw zoon of dochter de 50 uren nadert is dat voor de school reden tot zorg. U zult dan een brief ontvangen vanuit school met een recent verzuimoverzicht. De consulent LVS ontvangt een kopie van deze brief. De mentor belt de ouders van de leerling om de zorgen te melden, de vervolgstappen uit te leggen en een eerste inventarisatie te doen van de problematiek. De mentor wordt ingeseind door de leerlingenadministratie wanneer het verzuim de 50 uur nadert. Eventueel worden ouders uitgenodigd voor een gesprek.

Als het verzuim oploopt naar 70 lesuren schakelt de school de jeugdarts van Rivas in. De jeugdarts kan advies geven over de consequenties van het ziek zijn voor het volgen van het lesprogramma. De jeugdarts heeft als taak het bieden van ondersteuning aan jongeren en ouders om, waar mogelijk, de schoolgang weer te herstellen en verzuim terug te dringen. Voor alle duidelijkheid: de jeugdarts gaat een zorgrelatie met u aan en doet geen uitspraken over de legitimiteit van het verzuim. Het is in strijd met de beroepscode van de jeugdarts om een verklaring af te leggen over de legitimiteit van het verzuim. De jeugdarts bespreekt met u hoe de schoolgang, ondanks de lichamelijke dan wel psychische klachten, zo goed mogelijk kan worden hersteld. Zo nodig overlegt de jeugdarts met eventuele behandelaren om een goed beeld te krijgen van de klachten en samen tot een plan van aanpak te komen.

Indien de school gerede twijfel heeft over de legitimiteit van het verzuim (de ziekmelding is altijd op dezelfde dag, de leerling wordt onder lestijd buiten gesignaleerd, de ziekmelding gebeurt vaak achteraf) wordt het verzuim omgezet in vermoedelijk ongeoorloofd verzuim en wordt dit direct gemeld bij LVS. Bij twijfel over de legitimiteit van het verzuim ligt de bewijslast bij leerling en ouders. Het werken aan herstel van de schoolgang is niet vrijblijvend. Vanuit die gedachte kan de consulent LVS in beeld komen nadat u met de jeugdarts heeft gesproken. Als ouders geen informatie willen verschaffen, of niet willen meewerken aan het oplossen/terugdringen van het verzuim, adviseert de jeugdarts de school om de consulent LVS in te schakelen. De jeugdarts stelt de ouders daarvan op de hoogte. Als de school, jeugdarts en ouders/leerling van mening verschillen over de vraag in hoeverre er onderwijs gevolgd kan worden kan er vanuit LVS een onafhankelijk medisch advies worden aangevraagd.

Uiteindelijk doel van de samenwerking is het bieden van aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn, als gevolg van psychische of lichamelijke klachten. Het streven is de onderwijskansen voor deze leerlingen te optimaliseren.

Wij kunnen ons voorstellen dat bovenstaande werkwijze vragen oproept. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.dienstgezondheidjeugd.nl en www.rivas.nl of u kunt bellen met de consulent LVS, 078-7708500 (Dienst Gezondheid & Jeugd), met de jeugdarts of met de zorgcoördinator van het Griendencollege, mevrouw Tieman, 0184- 750200.